شماره حساب ها

توجه:حتمابعد از واریزبانک عامل،شماره رسید،تاریخ ونام پرداخت کننده را در ایمیل ارسالی(توضیحات) درج نمایید

شماره حساب1-434123-800-106

شماره کارت 6274129005091817

بانک اقتصاد نوین

شماره حساب 4736653626

شماره کارت 6104337247258864

بانک ملت جام

شماره حساب 5-1323421-800

شماره کارت 6221061039200664

بانک پارسیان

شماره حساب 1-72081-806-888

شماره کارت 6219861028800562

بانک سامان

شماره حساب 0100613752001

شماره کارت 6037997322353740

بانک ملی

شماره حساب 1-491119-10-286

شماره کارت 5022291062301468

بانک پاسارگاد

لینک انتقال وجه کارت به کارت بانک ملی

توجه:حتمابعد از واریزبانک عامل،شماره رسید،تاریخ ونام پرداخت کننده را در ایمیل ارسالی(توضیحات) درج نمایید